''

Đăng nhập
 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
12.NGỮ VĂN- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

11.GDCD- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

10.ĐỊA LÝ- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

9.LỊCH SỬ- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

8.TOÁN-ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC SINH TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH, BỆNH CORONA

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

7.CÔNG NGHỆ- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

6.HÓA HOC;- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

5.SINH HỌC- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

4.TIN HỌC- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

3.VẬT LÝ NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

2.TIẾNG PHÁP- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...

1.TIẾNG ANH- NỘI DUNG ÔN TẬP-TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC (10/2-16/2)

Trong thời gian tạm nghỉ học các em học sinh thực hiện việc tự ôn tập tại nhà theo yêu cầu bên dưới. Khi đi học lại giáo viên sẽ hướng dẫn lại trên lớp các nội dung trọng...