''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

Cập nhật lúc : 16:29 18/05/2020  

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/2020
HỒ CHÍ MINH SỰ HỘI TỰ TINH HOA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI

Tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh của những truyền thống tốt đẹp của nhân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

                                                  Tủ sách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động theo chỉ thị 06-CT/ TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị làm cho toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh… nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội cần tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các cơ quan, các đơn vị thông qua học tập mà xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ Đảng viên công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động, học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém, xử lý các sai phạm.

Cuốn sách Hồ Chí Minh – Sự hội tụ tinh hoa tư tưởng đạo đức nhân loại cung cấp cho người đọc những bài viết, bài nói của Bác tập trung vào các phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí của Người. 

Sách Hồ Chí Minh – Sự hội tụ tinh hoa tư tưởng đạo đức nhân loại là tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho giáo viên, học sinh cũng như bạn đọc của Thư viện

Cuốn sách gồm có: 3 phần

Phần I: Một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên.

Phần II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền.

Phần III: Thế giới ca ngợi tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thư viện Trường THCS Phạm Văn Đồng xin trân trọng giới thiệu.

Tải file 1  

Số lượt xem : 95

Các tin khác